Welk type overheid heeft Gambia?

Gambia is een klein west-Afrikaans land dat het een presidentiële republiek is waar de president van het land zowel regeringsleider als staatshoofd is. Het land oefent elke vijf jaar democratische verkiezingen uit. De uitvoerende macht heeft zowel uitvoerende als wetgevende macht. Het land heeft verschillende perioden in zijn geschiedenis gehad waarin militaire dictaturen de dictatoriale regeringen oplegden.

Grondwet

In Gambia is de grondwet de hoogste wet en andere wetten zijn ondergeschikt aan de grondwet. De soevereiniteit van het land is verankerd in de grondwet van Gambia en de rechten en vrijheden van de burgers. De eerste grondwet van de republiek werd afgekondigd nadat het land in 1965 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Een staatsgreep in 1994 leidde echter tot de opschorting van de Grondwet. Toen het militaire regime eindigde in 1997, werd een herziene grondwet aangenomen. De afzetting van voormalig president Yahya Jammeh in 2016, die aanvankelijk weigerde het ambt te verlaten, veroorzaakte een enorme constitutionele crisis totdat hij met kracht werd weggestuurd door door ECOWAS geleide troepen. De grondwet geeft aan dat de regering bestaat uit drie afdelingen, de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht.

De uitvoerende macht

De Executive is de arm van de overheid die bevoegd is om zowel lokaal als internationaal naar overheidsbelangen te kijken. Volgens de grondwet van Gambia is de president het hoofd van de uitvoerende macht en heeft hij de uitvoerende macht. De president wordt gekozen door middel van democratische verkiezingen met een populaire stem voor een ambtstermijn van vijf jaar zonder beperking van het aantal voorwaarden dat hij kan dienen. Andere leden van de uitvoerende macht zijn de vice-president, de procureur-generaal en de kabinetsministers. Alle ministers van het kabinet worden benoemd door de president en kunnen geen lid zijn van de wetgevende macht. De rol van de ministers van het kabinet is om de president te adviseren en toezicht te houden op de activiteiten van hun respectieve ministeries.

De wetgeving

De wetgevende macht van Gambia is de tak van de overheid met het mandaat om nieuwe wetten te creëren en bestaande wetten te wijzigen. Ook wel bekend als de Nationale Assemblee, bestaat de wetgevende macht uit 53 verkozen leden en uit vijf leden die door de president worden benoemd. Gambia heeft een eenkamerstelsel parlementair systeem met slechts één kamer van het parlement dat de Nationale Assemblee is. De spreker is de leider van de Nationale Assemblee en heeft het mandaat om de parlementaire procedure te matigen en de stemming door leden van het parlement tijdens het afleggen van rekeningen te presideren. De spreker en zijn plaatsvervanger worden gekozen uit de aangewezen leden van het parlement en niet uit de gekozen leden. Verkozen leden van het Parlement worden gekozen door middel van democratisch proces om een ​​termijn van vijf jaar te vervullen.

De rechterlijke macht

De rechterlijke macht is de arm van de regering wiens mandaat de rechtsbedeling is, wanneer een dergelijk bestuur onpartijdig en eerlijk moet zijn. De hoofdrechter is het hoofd van de rechterlijke macht en wordt door de president benoemd na overleg met de Judicial Service Commission. Het hoogste kantoor in de rechterlijke macht is het Hooggerechtshof en de rechters (waaronder de opperrechter) zijn allen benoemd door de president.