Welk type regering heeft Burundi?

Burundi heeft een presidentieel regeringssysteem waarbij de president van het land het hoofd is van zowel de staat als de regering. De moderne regio Burundi werd geregeerd door het koninkrijk Burundi van 1680 tot 1966. De Duitsers slaagden er niet in om het gebied te bezetten, en het was pas in de Eerste Wereldoorlog dat de Belgische troepen Burundi bezetten. De natie bereikte onafhankelijkheid op 1 juli 1962. In 1993 werd Burundi overweldigd door genocide, die zich spitste tot een burgeroorlog tussen de etnische groepen Tutsi en Hutu. President Pierre Nkurunziza werd in 2005 verkozen tot de eerste president van het land op democratische wijze sinds het uitbreken van de burgeroorlog.

Uitvoerende tak van de regering van Burundi

Burundi's president wordt door de burgers verkozen voor een termijn van vijf jaar. Sommige van de vereisten voor een presidentskandidaat in Burundi zijn van Burundese afkomst, wonen op het grondgebied van Burundi op het moment dat hun kandidatuur wordt gepresenteerd en zijn minimaal 35 jaar oud. De president van Burundi krijgt van de Grondwet de opdracht om te zorgen voor de naleving van de grondwet, territoriale integriteit en nationale onafhankelijkheid te garanderen, een symbool van nationale eenheid en de naleving van internationale verdragen en overeenkomsten te garanderen. De president van Burundi wordt bijgestaan ​​door twee vicevoorzitters en kan ook ministers benoemen. De president kan de oorlog verklaren in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber van het Korps van Defensie en Veiligheid.

Wettelijke tak van de regering van Burundi

Wetgevende taken in Burundi worden uitgevoerd door het tweekamerstelsel. De lagere kamer is de Nationale Assemblee en de 100 leden van de Assemblee zijn rechtstreeks verkozen. Verkiezingen worden uitgevoerd in 17 kiesdistricten met meerdere leden via een proportioneel systeem op basis van een partijlijst op basis van de methode d'Hondt. Politieke partijen, evenals lijsten met onafhankelijke kandidaten, moeten meer dan 2% van de nationaal uitgebrachte stemmen behalen om zetels te verwerven in de Nationale Assemblee. De grondwet van 2005 vereist dat 60% van de vertegenwoordigers komt uit de Hutu-etniciteit, terwijl de rest voor 40% uit de Tutsi-etniciteit komt. Nog eens drie gecoöpteerde leden komen uit de Twa-etniciteit, terwijl vrouwen minstens 30% van de zetels moeten bezetten. De Senaat is de bovenste kamer van Burundi. Elk van de 17 provincies van de natie wordt vertegenwoordigd door twee senatoren, een Tutsi en een andere Hutu. De senatoren worden gekozen door kiescolleges van gemeenteraadsleden. De Twa-etniciteit wordt vertegenwoordigd door drie senatoren en gecoöpteerde leden moeten mogelijk voldoen aan de 30% genderrepresentatie voor vrouwen.

Rechterlijke afdeling van de regering van Burundi

De gerechtelijke structuur van Burundi leent van Belgisch burgerlijk recht en gewoonterecht. De Supreme Court van Burundi bestaat uit drie kamers, namelijk de Chamber of Cassation, de Judicial Chamber en de Administrative Chamber. Het Hof wordt voorgezeten door negen leden onder leiding van een president. Ook bijgevoegd is een nationaal departement van openbare aanklagers. Er zijn drie hoven van beroep in Bujumbura, Gitega en Ngozi. Elk van de provincies heeft een districtsrechtbank. Er zijn ook 127 Resident Magistrate's Courts die actief zijn in de gemeenten en die zich bezighouden met burgerlijke en strafzaken, waaronder huisuitzettingen, landkwesties en familiezaken. Het Constitutionele Hof van Burundi zorgt ervoor dat de geformuleerde wetten in overeenstemming zijn met de grondwet en het geeft ook aandacht aan zaken die verband houden met mensenrechtenschendingen.

Administratieve afdelingen van Burundi

Burundi heeft 17 provincies, namelijk Ruyigi, Kirundo, Bubanza, Karuzi, Rutana, Bujumbura Rural, Muyinga, Cankuzo, Makamba, Bujumbura Mairie, Kayanza, Ngozi, Muramvya, Mwaro, Cibitoke, Gitega en Bururi.