Wat is de Europese Unie (EU)?

Overzicht

De Europese Unie (EU) is de huidige toestand van de zogenaamde "Europese Gemeenschap" die zich de afgelopen zeven decennia na de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld, een zaak die het Europese continent heeft geteisterd. De Europese Unie, hetzij rechtstreeks via haarzelf of via haar samenstellende en / of geaffilieerde instanties, heeft tot doel de economische verbetering van haar samenstellende nationale en multilaterale markten te reguleren en te bevorderen, de mensenrechten te beschermen, civiele en sociale rechtvaardigheid te bedrijven en de gemak en doeltreffendheid bij het verplaatsen van kapitaal, goederen, diensten en mensen over de nationale grenzen van haar lidstaten. Beginnend met de "Inner Six" in de jaren 1950, heeft de EU zich voortdurend uitgebreid sinds het bereiken van een hoogtepunt van 28 lidstaten, die werd teruggebracht tot 27 met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk na een nationaal referendum van 23 juni 2016.

Constituerende instanties van de EU

Raad van de Europese Unie

Vertegenwoordigt de collectieve uitvoerende regeringen van de samenstellende lidstaten.

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het justitiële orgaan van de EU.

Centrale bank

Geeft de euro uit en beheert het monetaire beleid voor landen die het gebruiken.

Europese Commissie

Verdraagt ​​en voert verdragen en beslissingen uit, stelt wetgeving voor en beheert de dagelijkse gang van zaken in de EU.

Europese raad

De collectieve staatshoofden van EU-leden, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie.

Europese Rekenkamer

Onderzoekt en controleert de EU-begroting.

Europees parlement

Rechtstreeks verkozen deel van het wetgevingsorgaan van de EU, in samenwerking met de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie.

Historische achtergrond en formatie

Het jaar 1945 zag het einde van de dodelijkste episode in de geschiedenis van de mensheid: de Tweede Wereldoorlog. Voor veel leiders in Europa en de rest van de wereld werd duidelijk dat deze tragische verwoesting ontstond door eeuwenlange precedenten van verschanste xenofobie en militant nationalisme. Sterker nog, zowel Mussolini in Italië als Hitler in Duitsland konden alleen zien hoe hun respectieve machtsuitbreiding tot stand kwam door angst en wantrouwen onder hun landgenoten over andere landen en zelfs leden van niet-dominante minderheidsculturen binnen hun eigen land te verspreiden. Als gevolg daarvan begonnen verschillende nationale leiders uit deze nieuwe periode na de Tweede Wereldoorlog samen te werken om oplossingen te vinden die de samenwerking en het vertrouwen tussen Europese landen zouden verbeteren. Tegelijkertijd raakten de Sovjetunie en andere socialistische republieken in heel Europa en daarbuiten steeds meer tegen kapitalistische landen in een nieuwe 'koude oorlog', een ideologieoorlog tussen markteconomieën en het communisme.

Het Verdrag van Parijs (1951)

Op 18 april 1951 ondertekenden België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland het Verdrag van Parijs. Deze "Inner Six" -landen waren in de eerste plaats van plan de natuurlijke hulpbronnen die in de zware industrie worden gebruikt, te verdelen en het verdrag heeft feitelijk geleid tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De implicaties waren echter aanzienlijk verdergaand, omdat deze economische samenwerking meer deuren dan ooit te voorschijn toonde voor diplomatieke betrekkingen tussen enkele van Europa's en de leidende industrielanden in de wereld. Dit was het begin van wat de EU zou worden zoals we die nu kennen.

Het Verdrag van Rome (1957)

Op 25 maart 1957 kwamen dezelfde zes naties die de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal hadden gevormd opnieuw bij elkaar om hun multilaterale banden te versterken. Door het strategisch minimaliseren van douanerechten in verband met het handelsverkeer tussen de naties, heeft deze onlangs uitgebreide organisatie, die nu bekend staat als de Europese Economische Gemeenschap (EEG), een vrijer verkeer van mensen, investeringen, geleverde diensten en ingevoerde en uitgevoerde goederen tussen de landen mogelijk gemaakt. Het verdrag was ook een grote stap in de richting van de mogelijkheid om multinationaal sociaal beleid en programma's te ontwikkelen om de levens van mensen binnen en over de nationale grenzen van deze landen te verbeteren.

Uitbreiding van de Europese Economische Gemeenschap (EEG)

Na anderhalf jaar van over het algemeen positieve ontwikkelingen in de EEG en haar oorspronkelijke Inner Six, riepen andere vooraanstaande Europese economieën steeds vaker om mee te doen aan de prospectief gunstige en verreikende resultaten voor henzelf. Toen de wereld op 1 januari 1973 een nieuwjaarsfeest vierde, begroette de EEG de toetreding van drie nieuwe leden: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In de jaren tachtig waren er nog verdere uitbreidingen, waarbij Griekenland, Spanje en Portugal ook toetraden tot de Europese Economische Gemeenschap. Ditzelfde tijdperk werd ook gekenmerkt door een verbreding van de horizon van de EEG, waarbij het Schengenakkoord van 1985 de grenscontroles tussen de lidstaten vrijmaakte en de Europese Akte van 1986 hetzelfde deed voor de trans-Europese vrijhandel. Toen de Berlijnse muur samenviel met het omverwerpen van communistische regimes over het hele continent, leek het waarschijnlijk en profetisch dat veel van deze voormalige socialistische republieken op een dag zelf ook wilden deelnemen aan deze vrijere Europese gemeenschap. Dit gebeurde vroeg of laat voor Oost-Duitsland, dat deel ging uitmaken van de EEG in het kielzog van zijn geopolitieke hereniging met zijn West-Duitse tegenhanger in 1990.

Het Verdrag van Maastricht

Het Verdrag van Maastricht, ondertekend in Nederland in 1992 en het volgende jaar van kracht werd, had tot doel een stap verder te gaan dan het verleden van de EEG en een werkelijk geïntegreerde Europese markt te creëren. De al lang gebruikte naam van de "Europese Gemeenschap" werd ook officieel, omdat de term Europese Economische Gemeenschap steeds minder nauwkeurig werd, omdat het Verdrag van Maastricht de sfeer van de Europese Gemeenschap verder duwde om verder en verder dan het rijk van de economie te reiken. Misschien was een van de belangrijkste successen van het Verdrag van Maastricht de oprichting van de euro, een gemeenschappelijke munt die nu door 19 lidstaten van de Europese Unie wordt gebruikt in plaats van hun eigen nationale valuta. Het verdrag bevat ook meer details met betrekking tot het beheer van schulden en fiscaal beleid binnen en tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Snelle groei van het lidmaatschap

Na het Verdrag van Maastricht traden steeds meer leden, waaronder een aantal voormalige door de communisten gecontroleerde naties, toe tot de Europese Gemeenschap, een resultaat dat mogelijk was door de toegenomen liberalisering van het beleid en de normen die dergelijke nieuwe toetredingen regelden. Oostenrijk, Finland en Zweden namen elk begin 1995 hun intrek, met een ongekende golf van tien extra deelnemers die in mei 2004 konden volgen. Nog recenter heeft de Europese Unie (in wezen de term die wordt gebruikt om de huidige Europese Gemeenschap te beschrijven) toegevoegd aan zijn vouw Bulgarije en Roemenië in 2007, en Kroatië in 2013.

De Brexit: het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU in juni 2016

Sinds de toevoeging van het Verenigd Koninkrijk aan de Europese Gemeenschap in 1973 hebben vele Britse burgers en wetgevers betoogd dat de plaats van het land in de EU al dan niet gerechtvaardigd was of niet. Ondanks de vele privileges die het Verenigd Koninkrijk heeft ontvangen vanwege zijn EU-lidmaatschapsstatus, hebben veel critici erop gewezen dat zogenoemde 'lidmaatschapsbijdragen' volgens hen de Britse economie hebben geschaad en dat vrijere grenzen de Britse nationale veiligheid hebben doen afnemen. De strijd tussen de "Brexit" (verlangen naar een Britse exit) en de "Bremain" (wensen dat hun land zou blijven) kwam tot een hoogtepunt met een nationaal referendum over het al dan niet doorgaan van het land als EU-lid. In een strakke stemming wierpen 17, 4 miljoen Britse kiezers hun stem uit om de Europese Unie te verlaten, in aantal meer dan de 16, 1 miljoen die wilden blijven. Uit de stemming bleek ook duidelijk dat er in de voorkeuren een duidelijke ongelijkheid tussen de regio's was, en een Engelse en Welshe kiezer werd eerder geacht de EU te willen verlaten, en de Schotse en Noord-Ierse bevolking hadden meer kans om te blijven. Dit heeft zelfs geresulteerd in een heropleving van het aantal mensen dat huilt voor een Ierse hereniging buiten Groot-Brittannië, en voor een ander referendum over Scottish Independence, een maatregel die slechts twee jaar eerder was weggestemd. De Britse premier David Cameron maakte zijn voornemen bekend om af te treden na de uitslag van het referendum.

De Europese Unie (EU) - Leden, Stichting en Geschiedenis

RangLeden van de Europese UnieDatum toegetreden
1OostenrijkJanuari 1995
2BelgiëOprichter (Verdrag van Rome van 1958 en Verdrag van Maastricht van Maastricht)
3BulgarijeJanuari 2007
4KroatiëJuli 2013
5CyprusMei 2004
6Tsjechische RepubliekMei 2004
7DenemarkenJanuari 1973
8EstlandMei 2004
9FinlandJanuari 1995
10FrankrijkOprichter (Verdrag van Rome van 1958 en Verdrag van Maastricht van Maastricht)
11DuitslandOprichter (1958 Verdrag van Rome, als West-Duitsland)
12GriekenlandJanuari 1981
13HongarijeMei 2004
14IerlandJanuari 1973
15ItaliëOprichter (Verdrag van Rome van 1958 en Verdrag van Maastricht van Maastricht)
16LetlandMei 2004
17LitouwenMei 2004
18LuxemburgOprichter (Verdrag van Rome van 1958 en Verdrag van Maastricht van Maastricht)
19MaltaMei 2004
20NederlandOprichter (Verdrag van Rome van 1958 en Verdrag van Maastricht van Maastricht)
21PolenMei 2004
22PortugalJanuari 1986
23RoemeniëJanuari 2007
24SlowakijeMei 2004
25SloveniëMei 2004
26SpanjeJanuari 1986
27

28

Zweden

Verenigd Koninkrijk

Januari 1995

Januari 1973